Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Kontraktowanie z NFZ - nowe zasady


 

ZMIANY W KONTRAKTOWANIU UMÓW ŚWIADCZENIODAWCÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

W 2014 roku planowane jest wejście w życie nowych zasad zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyczynami stworzenia projektu jest znaczny procent umów wygasający z dniem 31 grudnia 2013 roku, obowiązek wydawania nowych rozporządzeń w związku z ustawą refundacyjną, aż w końcu obawa przed kolejną zmianą w przypadku zakontraktowania świadczeń na starych zasadach. Założenia nowelizacji, przedstawiają istotne zmiany ustawowe w zakresie procedur kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności w zakresie dokonywania oceny ofert, procedury odwoławczej oraz w zakresie możliwości przedłużania umów.

Pierwsze zagadnienie obecnie przedstawia art. 148 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, który wskazuje aby dokonywana ocena ofert złożonych w konkursie na zawarcie umowy z NFZ, oparta była w szczególności o kryteria: ciągłości, kompleksowości, dostępności, jakości udzielanych świadczeń, kwalifikacji personelu, wyposażenia w odpowiedni sprzęt, a także ceny i liczby oferowanych świadczeń. Nowelizacja co prawda nie przedstawia odmiennych kryteriów oceny ofert, a jedynie ogranicza je do jakości, ciągłości, dostępności, kompleksowości i ceny oraz zmienia siłę nacisku przy ocenie każdego z nich. Znacznie bardziej niż dotychczas będzie brane pod uwagę kryterium kompleksowości udzielania świadczeń, co oznacza premiowanie podmiotów zapewniających pacjentowi udzielanie świadczeń wieloetapowych w ramach jednej placówki.

Obecnie świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze. Taki świadczeniodawca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ-u, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Naturalnym skutkiem wniesienia odwołania jest wstrzymanie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń, do czasu jego rozpatrzenia co powinno nastąpić w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Dyrektor oddziału wojewódzkiego wydaje decyzję uwzględniającą lub odwołującą, od której świadczeniodawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu. Od otrzymaniu odwołania Prezes ma 30 dniowy termin na wydanie decyzji administracyjnej w sprawnie. Nowe zasady kontraktowania nie przewidują, a w zasadzie zupełnie pomijają rolę Prezesa. W tym zakresie odwołanie wnoszone będzie do dyrektora oddziału, a kolejnym krokiem będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany także do dyrektora oddziału, któremu na rozpatrzenie przysługuje 14 dni, a nie jak do tej pory 30 dni. Wśród prezentowanych postulatów wskazane jest także odciążanie sądu administracyjnego w Warszawie poprzez kierowanie ewentualnych skarg do WSA w miastach, w których znajdują się siedziby wojewódzkich oddziałów NFZ. Bez wątpienia ustawodawca poprzez zmiany w zakresie wnoszenia odwołań od rozstrzygnięcia postępowania zmierza do ułatwienia procedury odwoławczej. Skrócenie terminów celem nowelizacji wpłynąć ma na szybkość postępowania, a składanie skarg do jednego z szesnastu sądów administracyjnych wpłynąć ma także na obniżenie kosztów postępowania.

Projekt zaakceptowany już przez Sejm przewiduje możliwość aneksowania umów z szpitalami, przychodniami pomijając przeprowadzenie konkursu ofert. Artykuł 156 przedstawia, po uzyskaniu zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia możliwość przedłużania umów maksymalnie o 6 miesięcy. Aktualnie umowy mogą być zawierane na czas określony, nie ma możliwości zawarcia umowy na czas nieoznaczony.

W przypadku umów, które wygasają z końcem 2013r., będzie można je aneksować nie dłużej niż do końca 2014 r. Takie przedłużenie umowy odbywać się będzie na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, za zgodą świadczeniodawcy. Tworząc umowę należy precyzyjnie uregulować zakres w jakim przedłuża się umowę. Można ewentualnie negocjować warunki finansowe, które nie muszą być identyczne jak w poprzedniej umowie.

 

adw. Małgorzata Koprowska